تمام مطالب دسته بندی: بیرجند
ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی بیرجند در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به ارگ کلاه فرنگی واقع در شهر بیرجند داشته باشیم، ارگ کلاه‌فرنگی بیرجند یا ارگ حسام ‏الدوله به امیر حسن خان شیبانی منسوب می شود. ارگ کلاه فرنگی دارای پلان شش ضلعی است که در رأس به شکل مخروطی و رنگ سفید می باشد، قدمت ارگ کلاه فرنگی به دوره زندیه و اوایل دوره قاجار باز می گردد. ارگ کلاه فرنگی به نام های حسام الدوله، قصر بی‌بی عروس و ارگ سرکار مشهور است. ارگ کلاه فرنگی مقر حکومتی حاکمان درطول تاریخ بوده ، ارگ کلاه فرنگی متعلق به امیر علم خزیمه بود که آن را به فرمانداری بیرجند اهدا نمود. این اثر توسط سازمان میراث فرهنگی […]