تمام مطالب دسته بندی: درمیان
قلعه فورگ

قلعه فورگ

قلعه فورگ در این نوشته کوتاه می خواهیم با هم سفری به قلعه فورگ واقع در استان خراسان جنوبی شهر درمیان روستای فورگ داشته باشیم، قلعه فورگ در زمان نادرشاه افشار به وسیله میرزا بقا خان حاکم منطقه شروع شده و بعد از او توسط پسرش میرزا رفیع خان تمام شده است. قلعه فورگ بر روی کوهی بنا شده است ، که از آجر پخته، دیوار و باروج آن را به طور محکم ساخته‌اند و پایه آن را سنگ چین نموده‌اند و دو شیر در اطراف خود داشته با دو خاکریز که قطر هر یک پنج در پنج است. قلعه فورگ بعد از قلعه الموت به عنوان دومین مقر فرقه اسماعیلیان به شمار می آید. این قلعه در 10 کیلومتری […]