تمام مطالب دسته بندی: زابل
شهر سوخته

شهر سوخته

شهر باستانی سوخته در این نوشته کوتاه با هم می خواهیم سفری به شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان در زابل داشته باشیم. قدمت این شهر به 3200 قبل از میلاد می رسد و در چهار دوره سکونت در بین سال های 1800 تا 3200 قبل از میلاد در آن وجود داشته است. شهر سوخته بر روی تپه ای در بین دریاچه هامون و رود هیرمند بنا شده است مساحت این شهر در حدود 152 هکتار است، بطور متوسط ارتفاع این شهر نسبت به زمین های اطراف 12 متر می باشد. شهر سوخته به چهار منطقه تقسیم می شود :منطقه مرکزی با وسعت ۲۰ هکتار ،منطقه مسکونی شرق با وسعت ۱۶ هکتار ،قسمت شمال شرقی یا منطقه صنعتی شهر […]